UPOREDNI PRIKAZ OSNOVNIH PODATAKA ZA POD-DIONICE (IZUZIMAJUĆI PRIORITETNU DIONICU1) AUTOPUTA BAR-BOLJARE2
OPIS MATEŠEVO – ANDRIJEVICA SMOKOVAC – TOLOŠI – FARMACI (OBILAZNICA PODGORICA) ANDRIJEVICA – BOLJARE ĐURMANI – FARMACI UKUPNO
1. Dužina (km)3 21 18 56 34 129
2. Period izgradnje (god.) 3 3 5 4  
3. Budžet (eur) – procjena4 294.840.000,00 233.121.951,72 731.160.000,00 440.640.000,0 1.699.761.951,72
– Tehnička dokumentacija (Idejni i Glavni projekat sa pratećom dokumentacijom) 13.650.000,00 10.792.682,95 33.850.000,00 20.400.000,00 78.692.682,95
– Izgradnja5 273.000.000,00 215.853.659,00 677.000.000,00 408.000.000,00 1.573.853.659,00
– Nadzor 8.190.000,00 6.475.609,77 20.310.000,00 12.240.000,00 47.215.609,77
4. Pregled do sada urađene dokumentacije a) Generalni projekat (Idejno rješenje);

b) Elaborat detaljnih geotehničkih istraživanja za nivo Idejnog projekta;

c) Projektni zadatak za Idejni projekat;

d) Urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo-Boljare.

a) Generalni projekat (Idejno rješenje). a) Generalni projekat (Idejno rješenje). a) Generalni projekat (Idejno rješenje) Đurmani – Tanki rt;

b) Idejni projekat Đurmani – Tanki Rt;

c) Glavni projekat Đurmani – Virpazar;

d) Generalni projekat (Idejno rješenje) Tanki Rt – Farmaci.

1 Prioritetna dionica Smokovac-Uvač-Mateševo autoputa Bar-Boljare je trenutno u fazi realizacije, na bazi žute FIDIC knjige. Ugovorena cijena za projektovanje (izrada Glavnog projekta) i izgradnju je 809.577.356,14 eura.

2 Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare (2008.) definisana je etapna realizacija Projekta:

  • I faza: Smokovac – Mateševo,
  • II faza: Mateševo – Andrijevica i obilaznica oko Podgorice na potezu Smokovac – Tološi – Farmaci,
  • III faza: Andrijevica – Boljare,
  • IV faza: Podgorica – Đurmani.

3 Prikazane dužine mogu da variraju zavisno od izabranog varijantnog rješenja kod izrade Glavnog projekta.

4 Prikazani iznosi predstavljaju samo indikativnu procjenu, dobijenu na osnovu trenutno raspoložive dokumentacije, i na bazi trenutnih tržnih cijena za slične projekte i uslove realizacije istih, jer je precizniju procjenu troškova na postojećem nivou raspoložive dokumentacije teško dati.

5 Procijenjeni iznos ne obuhvata troškove eksproprijacije, jer je na postojećem nivou raspoložive tehničke dokumentacije za realizaciju predmetne dionice autoputa Bar-Boljare, teško procijeniti mogući interval kretanja troškova eksproprijacije.