Vizija:
Projektovati, izgraditi i održavati autoput Bar-Boljare u skladu sa najboljom svjetskom praksom, sa ciljem povezivanja sa mrežom Pan-evropskih koridora (TEN-T) i privlačenja saobraćajnih tokova.

 

Misija:
Izgradnja, održavanje i upravljanje autoputem i pratećih uslužnih sadržaja koji će biti u stanju da zadovolje potrebe korisnika blagovremeno, efikasno i efektivno, doprinoseći stvaranju i očuvanju konkurentske prednosti Države.

 

Strateški ciljevi:
1. Realizacija Projekta po etapama u skladu sa Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare;
2. Primjena relevantnih međunarodnih standarda u projektovanji, izgradnji, upravljanju i održavanju i kontinuirano reinvestiranje u primjenu novih tehnologija;
3. Odgovorno korišćenje, kvalitetno održavanje i efikasno upravljanje;
4. Siguran i bezbjedan saobraćaj u cilju očuvanja ljudskih života i materijalnih vrijednosti;
5. Skraćivanje vremena putovanja;
6. Minimiziranje negativnih uticaja saobraćaja na životnu sredinu;
7. Fiskalna održivost finansijskog sistema Crne Gore;
8. Uključivanje domaćih eksperata i građevinskih kompanija u što je moguće većoj mjeri u realizaciju Projekta sa ciljem osiguranja odgovarajućeg transfera znanja i tehnologija u cilju unapređenja kvaliteta njihovog poslovanja, kao i sticanja odgovarajućeg iskustva i razvijanja odgovarajućih sposobnosti i vještina;
9. Stvaranje preduslova za formiranje subjekata koji će biti u stanju da pruže integrisanu uslugu: planiranje, organizovanje, budžetiranje, kontrolu troškova, projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje infrastrukturnih objekata.

 

Izjava o misiji i ključnim ciljevima Ministarstva saobraćaja i pomorstva